شبه معنویت شرقی

08/19/1401 - 13:45

سای بابا بسیار از خدا نام می برد ولی خدای سای بابا غیر از خدای ادیان ابراهیمی و به خصوص اسلام است. ساتیا سای بابا خداوند را این گونه معرفی می کند:خدا خود دارما(نظام گیتی) و پوشش جهان آفرینش است.

کریشنا مورتی, شبه معنویت شرقی, روشنائی, رسیدن به حقیقت, تناقضات کریشنا مورتی
07/07/1401 - 10:10

کریشنا مورتی از افرادی است که یک سبک زندگی و شبه معنویت جدیدی را بنا نهاده است. وقتی در آموزه هایش تأمل می کنیم متوجه تناقضات گفتاری و رفتاری او می شویم. فردی که آموزه هایش مملو از تناقضات است شایستگی تبعیت ندارد.