سازمان موساد

شعار سازمان موساد برآمده از کتاب مقدس
04/20/1401 - 08:41

سازمان موساد، عملیات ها و ترورهای خود را به کتاب های مقدس یهودیت یعنی تنخ و تلمود منتسب می کند که منطق و روح حاکم بر آن، قتل ‌عام و کشتار بی حساب و کتاب است.