تازش انوشیروان به روم از نگاه شاهنامه

  • 1392/09/13 - 16:46
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شاهنامه توصیفاتی شگفت انگیز از تازش انوشیروان به روم ارائه می کند. با خواندن شاهنامه در می یابیم که سپاهیان ساسانی در قتل عام، تجاوز، ویرانگری و غارت سرزمین های رومی هر چه در توان داشتند، انجام دادند...

شاهنامه ماجرای حمله انوشیروان به روم را با جزئیاتی قابل توجه بیان کرده است که در ادامه بخش هایی از آن خواهد آمد. جنگ های ایران و روم طی سالیان متمادی و در چندین مرحله صورت گرفت. لیکن قبل از ورود به بحث می بایستی نکته ای بیان گردد و آن اینکه بر اساس منطق انوشیروان، مخالفین و منتقدین و حتی کسانی که وی را دوست نمی داشتند، از نژاد اهریمن  و سزاوار اعدام شمرده می شدند. [1] و اما بعد...

پس از مرگ قیصر روم ( امپراتور ژوستینین) فرزند وی به حکومت رسید. در آن زمان که انوشیروان به کهنسالی رسیده بود، نامه ای ظاهراً دوستانه و حاوی پند واندرز برای جانشین قیصر فرستاد. در یکی از بندهای نامه، انوشیروان چنین نوشت که «چه قيصر چه خاقان چو آمد زمان ، بخاك اندر آرد سرش بي گمان...» و در ادامه به او گفت که در صورت نیاز به کمک، حاضر است به رومیان یاری رساند:

شنيدم كه بر نامور تخت اوى
نشستى بياراستى بخت اوى‏

ز ما هرچ بايد ز نيرو بخواه
ز اسب و سليح و ز گنج و سپاه [2]

امپراتور جوان روم پس از خواندن نامه گمان کرد که انوشیروان در پی تحقیر اوست. لذا پاسخی تند و سراسر درشتی به انوشیروان نوشت و گفت:

بدو گفت قيصر نه من چاكرم
نه از چين و هيتاليان كهترم

زمهتر سبك داشتن ناسزاست
اگر شاه تو برجهان پادشاست ... [3]

انوشیروان پس از شنیدن این سخن عصبانی شد و قسم یاد کرد که مملکت روم را به آتش بکشد و هرآنچه می تواند در «به خاک و خون کشیدن» سرزمین رومیان دریغ نورزد:

كنم زين سپس روم را نام شوم
برانگيزم آتش زآباد بوم

بيزدان پاك و بخورشيد و ماه
به آذرگشسپ و بتخت و كلاه

دگر هرچه در پادشاهی اوست
ز گنج كهن بركند گاو پوست

نسايد سرتيغ ما را نيام
مگر دل ز رومی رسانم بكام [4]

انوشیروان چنین گفت: «من از اين پس روم را شوم مى‏ خوانم و از آن سرزمين آباد، آتش برمى‏ انگيزانم. سوگند به يزدان پاك و خورشيد و ماه و به آذرگشسپ و تخت و تاج، كه همه گنج هاى كهن آن پادشاهى را در پوست هاى گاو پر مى‏ كنم و از اين پس ديگر تيغ من در نيام نخواهد رفت مگر اين كه دل خود را از رومى به كام رسانده باشم.»[5] حمله انوشیروان به روم آغاز می گردد و سپاهیان ساسانی همچون دریایی مواج به روم می تازند:

سپاهي گذشت از مداين بدشت
که دريای سبز اندرو خيره گشت [6]

وقتی قیصر روم خبر حمله ایرانیان به روم را شنید سپاهی برای دفاع آماده کرد. در ادامه جنگی سخت در منطقه حلب رخ داد. که به کشته شدن بسیاری انجامید و در نهایت رومیان مجبور به تسلیم شدند. [7] و متعهد شدند هر ساله به دولت ساسانیان باج و خراج دهند. انوشیروان نیز رو به آن ها چنین گفت:

کسی کو بگردد ز فرمان ما
به پیچد دل از رای و پیمان ما

از آباد بومش برآریم خاک
ز گنج و زلشکر نداریم باک [8]

قبل از این ماجرا نیز انوشیروان علیه رومیان پیمان شکنی کرده؛ به سرزمینِ آنان حمله کرده بود.[9] در اثر تازش انوشیروان به روم درگیری و جنگ آغاز می شود. شاهنامه نیز دستاورد این نبرد را چنین بیان می دارد:

بخون آب داده همه تیغ را
بدان تیغ برنده مر میغ را

بهر سو ز رومی تلی کشته بود
وگر خسته از جنگ برگشته بود [10]

آری...! سپاهیان ساسانی شمشیر هایشان را با خون رومیان آب دادند. آن چنانکه هر سو کوهی از اجساد کشته شدگان رومی دیده می شد! آنگاه اندک بازمانده ی لشکریان رومی عقب نشینی کردند و به دژی پناه بردند. این دژ نیز به دست انوشیروان اشغال شد. مردم به سوی انوشیروان آمدند و به قتل عام بی گناهان اعتراض کردند و سپس تقاضای بخشش نمودند:

ازان دژ و آن شارستان مرد و زن
بدرگاه کسری شدند انجمن

که ایدر زجنگی سواری نماند
درین شارستان نامداری نماند

همه خسته و کشته شد بیگناه
گه آمد که بخشایش آید زشاه [11]

در یکی از مراحل ابتدایی این تازش نیز انوشیروان شهر آباد رومی را ویران نموده و بسیاری از رومیان را سر برید آن چنان که سراسر آن دژ پر از سرها و پاهاى بریده شده بود:

بگرد حصار اندر آمد سپاه
نديدند جايى بدرگاه راه‏

برو ساخت از چار سو منجنيق
بپاى آمد آن باره جاثليق‏

بر آمد ز هر سوى دژ رستخيز
نديدند جايى گذار و گريز

چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت
شد آن باره ی دژ بكردار دشت‏

خروش سواران و گرد سپاه
ابا دود و آتش بر آمد بماه‏

همه حصن بى ‏تن سر و پاى بود
تن بى ‏سرانشان دگر جاى بود [12]

مردم بی گناه از سر درماندگی می گریستند و ناله سر می دادند، لیکن انوشیروان هرآنچه مردمان داشتند را غارت کرد. وی در هنگام قتل عام و در حین چپاول به هیچ کس رحم نکرد :

غو زينهارىّ و جوش زنان
بر آمد چو زخم تبيره زنان

ازیشان هرآنکس که پرمایه بود
به مردی و گنجش گرانمایه بود

ببستند و بر پیل کردند بار
خروش آمد و ناله ی زینهار

نبخشود برکس بهنگام رزم
نه بر گنج دینار هنگام بزم [13]

آری انوشیروان در ادامه تجاوز به خاک روم، به دژی دیگر رسید که پر بود از گنجینه ها. انوشیروان نیز دستور داد تا دژ را تیرباران کردند و آنجا را به آتش کشیدند و هر آنچه توانستند غارت کردند:

بفرمود تا تیر باران کنند
هوا چون تگرگ بهاران کنند

[بمردی سران باره را بستدند
به شهر و به دژ آتش اندر زدند

یکی جانور خود زلشکر نماند
بدان بوم و برخار و خاور نماند]

همه گنج قیصر بتاراج داد
سپه را همه بدره و تاج داد

برآورد ازان شارسان رستخیز
همه برگرفتند راه گریز [14]

گرچه در اثر تضرّع زنان و کودکان باقی مانده، انوشیروان بخشی از اموال غارت شده را برای بازماندگان این جنایت باقی گذاشت! پس از این تازش، قیصر روم از انوشیروان ترسید و تسلیم شد و گنج بسیاری به عنوان باج به انوشیروان داد. فردوسی از قول قیصر می گوید:

بیاوردم اینک همه گنج روم
که روشن روان بهتر از گنج و بوم [15]

در ادامه حال انوشیروان را بیان می دارد:

چو بشنید ازو این سخن شهریار
دلش گشت خرم چو باغ بهار

پذیرفت ازو هرچه آورده بود
اگر بدره ی زرّ و گر برده بود [16]

انوشیروان طلای بسیار به همراه بردگان از امپراتور روم غنیمت گرفت و قرار شد که قیصر هر ساله به انوشیروان مقداری معیّن باج دهد. این بود آنچه حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه از کرامات و دادگری ها و فرّ و شکوه انوشیروان بیان داشت !

برای اطلاعات بیشتر می توان به شرح شاهنامه اثر استاد اقبال یغمائی [17] و نیز پژوهش دکتر میترا مهرآبادی [18] مراجعه نمود.

*************

پی نوشت :

[1]. نگاه کنید به مقاله « منطق انوشیروان در مواجهه با دگراندیشان و منتقدین »
[2]. شاهنامه فردوسی ، بر اساس نسخه چاپ مسکو ، ناشر: مؤسسه نور ، تهران ، ص 1147 ، بیت 41630-41633
[3]. همان ، ص 1148 ، بیت 41654
[4]. همان ، ص 1148 ، بیت 41670 به بعد...
[5]. میترا مهرآبادی ، شاهنامه کامل فردوسی به نثر پارسی ، انتشارات روزگار ، تهران ، ج 3، ص 42
[6]. شاهنامه فردوسی ، بر اساس نسخه چاپ مسکو ، ناشر: مؤسسه نور ، تهران ، ص 1148 ، بیت 41676
[7]. همان ، ص 1150 به بعد ، در فهرست: "آمدن فرستادگان قيصر نزد نوشين روان با پوزش و بشار" ، از بيت 41750
[8]. همان ، ص 1151 ، بیت 41775- 41776
[9]. نگاه کنید به مقاله « پیمان شکنی های متعدّد انوشیروان در تازش به روم »
[10]. شاهنامه فردوسی ، بر اساس نسخه چاپ مسکو ، ناشر: مؤسسه نور ، تهران ، ص 1052 ، بیت 38149-38151
[11]. همان ، ص 1053 ، بیت 38174- 38176
[12]. همان ، ص 1052-1051 ، بیت 38114-38119
[13]. همان ، ص 1052 ، بیت 38120-38124
[14]. همان ، ص 1052 ، بیت 38128-38131
[15]. همان ، ص 1055 ، بیت 38245
[16]. همان ، ص 1055 ، بیت 38247-38246
[17]. اقبال یغمائی ، زگفتار دهقان (شاهنامه به نظم و نثر) ، انتشارات توس ، تهران ، ص 576-578
[18]. میترا مهرآبادی ، شاهنامه کامل فردوسی به نثر پارسی ، نشر روزگار ، تهران ، ص 254-266 و 423-429

 

دیدگاه‌ها

سلام . خوبه که شاهنامه فردوسی هم این جنایات انوشیروان رو انکار نکرد.

به نظرم شاه بیت این مقاله این هست که نشان دهنده ی روحیه ستمگری و خونخواری انوشیروان هست : " انوشیروان پس از شنیدن این سخن عصبانی شد و قسم یاد کرد که مملکت روم را به آتش بکشد و هرآنچه می تواند در «به خاک و خون کشیدن» سرزمین رومیان دریغ نورزد: كنم زين سپس روم را نام شوم . برانگيزم آتش زآباد بوم * بيزدان پاك و بخورشيد و ماه . به آذرگشسپ و بتخت و كلاه * دگر هرچه در پادشاهی اوست . ز گنج كهن بركند گاو پوست * نسايد سرتيغ ما را نيام . مگر دل ز رومی رسانم بكام *

سراسر این سایت تحقیر تاریخ ایران هست شما احیانا خارجی یا از آل سعود نیستید چون ادم واقعا تعجب میکنه کشورهای دیگه تا یه کاسه کوزه از گذشتشون پیدا میکنن در بوق و کرنا شمام تا میتوانید حمله کنید بر ایران نقد تاریخ خوبه و هیچکس از جمله انوشروان و کوروش معصوم نبودن ولی چرا کارای بزرگی که کردن رو نمیگید خدا شفای عاجل عنایت فرماید

این سایت به نقد حقیقی و افشای دروغها میپردازه . تاریخ ایران خوبی های زیادی داشت و شما به خودتون زحمت بدید و مظالعه کنید. از منابع درست هم مطالعه کنید. این سایت در یک فضایی که تو جامعه هست داره خوب تابوشکنی میکنه و راه انتقاد رو باز میکنه و از این لحاظ باید ازش تشکر کرد. امیدوارم مسئولین سایت به نظرات دیکتاتورمآبانه امثال این وحید که حاضر نیستن هیچ نقدی رو تحمل کنن توجه نکنن. اینها منافهشون در این هست که دروغ و شایعات پخش بشه برای همین از انتقادها ناراحت میشن.... انتقاد از تاریخ خود به معنی خیانت نیست . بلکه بهترین خدمت هست.

دوست عزیز شما از کجای حرفای من برداشت دیکتاتوری کردید؟ حرف بنده اینه که تاریخ رو نقد کنید آدمها و شخصیتهای بزرگ مانند داریوش و انوشیروان و.... مثل تمام سیاستمداران بزرگ تاریخ ضعفها و بزرگیهای خود رو دارند برید تاریخ تمدن ویل دورانت رو بخونید ببینید در مورد داریوش مثلا چی نوشته در کنار لشگرکشیها و متاسفانه جنایاتی که کرده که البته رسم همه حاکمان تاریخ بوده ولی از بزرگترین و مدبرترین سیستمداران تاریخ همین داریوش هست شما یکسره تاریخ این کشور کهن رو به تمسخر میگیرید که چه یعنی هیچ چیز در ایران کهن درست نبوده و همش جنایت و اینا و فقط شما درستید. شما که در این کشور زندگی میکنید حداقل کشور خودتون رو دوست داشته باشید مگه کجایی هستید شما

سلام. شما فرمودید: «شما یکسره تاریخ این کشور کهن رو به تمسخر میگیرید». آیا شما همه مقالات این سایت را خوانده اید که اینگونه قضاوت میکنید؟

شهر به قول خودتون روم الله هم بگید رومیه شهری بود که خسرو ساخت تا مردم روم مپل خونه ای که تو انتاکیه داشتند زندگی کنند

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.