قرآن موید کدام تورات و انجیل؟

  • 1397/04/12 - 00:39
برخی از مسیحیان می گوینـد: قرآن کریم از انجیـل و تورات به هـدایت و نور تعبیر کرده است، آنجا که می فرمایـد: همانا ما تورات را فرو فرستادیم که در آن هدایت و نور است. و درباره انجیل نیز می فرماید: و انجیل را به او دادیم که در آن هدایت و نور بود. اما در این نوشته پاسخ اجمالی این شبهه را می‌دهیم.

پایگاه جامع فرق، ادیان ومذاهب_برخی از مسیحیان می گوینـد: قرآن کریم از انجیـل و تورات به هـدایت و نور تعبیر کرده است، آنجا که می فرمایـد: « ِإنّا َأنْزلْنا التوراه فِیها هدي َو نُو ٌر[1]...همانا ما تورات را فرو فرستادیم که در آن هدایت و نور است.« و درباره انجیل نیز می فرماید: « َوآ َتیناه الْإنجیل فِیه هدي َو نُو ٌر...[2] و انجیل را به او دادیم که در آن هدایت و نور بود.«بنابر این قرآن، کتاب مقدس را تایید کرده و این به معنای حقانیت کتاب مقدس است .
اما در جواب این شبهه باید گفت:
1: این آیات و نظایر آن، مربوط به تورات و انجیلی است که تحریف نشده است.
2: گرچه در تورات و انجیل، هدایت و نور است ولی قرآن، نور آشـکار و کامل ترین دین سـعادت بشـر می باشد. لذا قرآن درباره تورات می فرمایـد: «فِیها ُهدي َو نُو ٌر ... در تورات هـدایت و نور قرار دارد». و درباره انجیل می فرمایـد: «فِیه ُهدي و نُو ٌر... در انجیل نور و هدایت قرار دارد». ولی تعبیر قرآن دربـاره خودش بر خلاف این دو است، چنان که می فرمایـد: « َو َأنزلْنا ِإلَیکم نُورا مبِینا. [3] و به سوی شما نور آشکاری را فرو فرستادیم.«
3: این آیات مربوط به تورات و انجیل در عصر نزول و قبل از آمدن اسلام است.
4: همان گونه که قبلا اشاره کردیم، طبق آیات محکمات قرآن، تمام اهل کتاب وظیفه دارنـد تا به آیین جدیـد گرویـده و اسلام را بپذیرند.

پی نوشت:
[1]. قرآن کریم، سوره مائده، آیه .44
[2]. قرآن کریم، سوره مائده، آیه .46
[3]. قرآن کریم، سوره نساء، آیه .174

تولیدی

دیدگاه‌ها

سلام؛ نکته اینجاست که این اناجیل مرسوم اصلاً انجیل نیست و فقط سرگذشت عیسی و سخنانش است که البته آمیخته ای از راست و دروغ است؛ پس نباید اسم انجیل روی آنها بگذارند انجیل اصلی کلام خدا بوده است که نازل کرده بر عیسی پسر مریم همینطور که این تورات فعلی یهودیان نیز نمی توان به همه آن اعتماد کرد؛ چون تورات هم کلام خدا بوده است که نازل شده بر موسی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.