مفسرين، اشتباهات كتاب مقدس را پاك می‌کنند!

  • 1395/11/17 - 21:23

وظيفه مفسرين کتاب‌های آسمانی توضيح جملات مبهم است، اما در ترجمه تفسيری كتاب مقدس مسيحيان دیده‌شده كه مفسرين اين كتاب برای رفع تناقضات و اشتباهات آن، گاهی جملات و كلمات متضاد را کاملاً حذف می‌کنند!

پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب _گاهی در کتاب‌های آسمانی كه منبع اصلی اديان هستند، ابهاماتی وجود دارد كه نيازمند تفسير و توضيح است؛ و نقش اصلی تفسير هم برطرف كردن اين ابهامات است نه اينكه اشتباهات و تناقضات در آن كتاب را کاملاً پاك كند، همچنان كه اين اتفاق غير عالمانه در ترجمه تفسيری كتاب مقدس به چشم می‌خورد، بارها بیان‌شده است كه كتاب مقدس مسيحيان دارای تناقضات فراوانی است كه در بيشتر موارد هم قابل‌ حل نيست، يكی از تناقضات و اختلافات اناجيل، در ماجرای به صليب كشيدن مسيح است؛ انجيل مرقس می‌گويد: «چون ساعت ششم رسید تا ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرو گرفت [1]؛ و در ساعت نهم، عیسی به آواز بلند ندا کرده: الهی الهی چرا مرا واگذاردی؟» [2]
انجيل يوحنا می‌گويد در ساعت ششم (يعنی سه بعدازظهر) مسيح بالای صليب نبود، بلكه نزد پادشاه در حال محاكمه شدن بود: «وقت تهیّه فِصَح و قریب به ساعت ششم بود. پس به یهودیان گفت: اینک، پادشاه شما. ایشان فریاد زدند: صلیبش کن.» [3]
اين تناقض به حدی آشكار است كه مفسران و مترجمان را وادار كرده است در اين بخش يعنی انجيل يوحنا كلمه «ساعت ششم» را حذف كنند: «ظهر نزدیک می‌شد و یک روز نیز بیشتر به عید پِسَح نمانده بود. پیلاطوس به یهودیان گفت: این هم پادشاهتان! مردم فریاد زدند: نابودش کن...» [4]

پی‌نوشت‌:

[1]. يعنی به علت كشته شدن مسيح، زمين تاريك شد.
[2]. ترجمه قديم کتاب مقدس، انجيل مرقس 15: 33.
[3]. همان، انجیل یوحنا 19: 14.
[4]. ترجمه تفسيری کتاب مقدس، انجیل یوحنا 19: 14.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.