افزودن نظر جدید

جواب شمارا خدا در قران داده است.آنها مردمی،صم بکم عم فهم لایبصرون. بعید نیست،که مانتونیم حقانیت شیعه رواثبات کنیم،برای کسی که خودش رو به خواب زده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.