افزودن نظر جدید

ادامه پاسخ به سینا: هاروت و ماروت دو ملک بودند. اما آیا اینکه هئوروَتات و اَمِرِتات در اوستا همون هاروت و ماروت هستند؟ یا دو جن هستند که در نقش هاروت و ماروت ظاهر شدند، این جای کار دارد. ولی آیا میتونید ثابت کنید که هئوروَتات و اَمِرِتات یقینا فرشته بودند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.