افزودن نظر جدید

تمام ادیان الهی بر اساس خدا سکل گرفتند . نظریه ای که همواره پیش از اثبات توسط کسبه و حاکمان مورد بهره برداری قرار گرفت و بر عوام با تهدید بسیار تحمیل شد . اگر توانستید بدون ذکر خدا و باور خدا به معنویت خود پی ببرید راه راست را یافته اید . جز این همه آنچه میپندارید و باوردارید دروغهای باستانی و احمقانه ای بیش نیست .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.