افزودن نظر جدید

باهیچ کس برسرباورهایش نمیجنگم چراکه خدای هرهکس همان است که درونش به اومیگوید..ممنون که به عقایدماتوهین نفرمودید.دین یعنی انسانیت وبنده خوشحالم وافتخارمیکنم که ازمولایم شاه نظام این راآموختم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.