افزودن نظر جدید

وقایع اخیر دنیای عرب در قرن حاضر خود گواه می دهد در هزاره قبل چه اتفاقاتی افتاده و چه کشتارهایی شده بعد شما می گوئید تحریف تاریخ و آمار غلط. جالب است... هنوز هم عقاید برتری طلبی و به روز و جبر مسلمان کردن غیر مسلمانان در بین مسلمانان شایع است و حتی به هم دین های خود که فرقه و مذهب دیگری دارند نیز رحم نمی کنند چه برسد به بقیه.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.