47ـ ابن الزبير و تصميم به سوزانيدن اهل بيت

سؤال 47:
مي گويند: عبداللّه بن زبير بني هاشم را در يک زندان عارم، جمع کرده، و قصد داشت همه را به آتش بکشد و براي اين کار، هيزم نيز در دهانه زندان قرار داد.
حديدي مي گويد، «جمع بني هاشم کلهم في سجن عارم وأراد أن يحرقهم بالنار. وجعل في فم الشعب حطباً کثيراً»(106)