انحرافات، بدعتها

08/09/1392 - 00:48

اهمیت مرجعیت شیعه توسط شخص امام زمان ارواحنا فداه تبیین گردید و جایگاه ایشان نیز مشخص گشت

08/06/1392 - 08:02

یکی از ایراداتی که به تصوف گرفته می شود مسالخ بیان شطحیات است که موجب تکفیر یا دست کم بی اعتمادی مردم نسبت به این فرقه شده است.

08/06/1392 - 07:36

يکي از مسائلي که در اکثر فرقه هاي صوفيه (با روشها و گونه هاي مختلف) وجود دارد، "سماع" است. مقصود آنان از سماع، همان موسيقي است

08/04/1392 - 13:14

صوفیه فرقه ای که زاده ی نامشروعی از زهد غیر اسلامی به شمار می رود؛ برای جذب بیشتر عوام یک برنامه ای را طراحی کرده و در طول قرن ها آن را به تکامل می رساند.

08/04/1392 - 09:32

از انحرافات صوفیه ظاهر و باطن قائل شدن برای اعمال دینی است و البته وظیفه راهبری در این امور به عهده قطب است که امری مشتبه و منحرف کننده است.

Pages