توسل و تبرك در قرآن و سنت

يـكى ديگر از عقايد مسلم اسلامى , كه وهابيان آن را انكار مى كنند, توسل است .
مطابق عقيده اين فـرقه , توسل فرزندان يعقوب به آن حضرت براى استغفار در نزد خدا,توسل مسيحيان به حضرت عيسى براى شفاى امراضشان , توسل بنى اسرائيل به موسى براى زنده شدن مقتول و معرفى قاتل و توسل هر شخصى يا امتى به پيغمبران و اولياء شرك است ((1)) پس طبق عقائد آنها تمام انبياء و اولياء خدا به خاطر تقرير و تاييد چنين توسلاتى مشرك و كافرند در حـاليكه در قرآن و روايات , موارد زيادى از توسلات انبياء و اولياء خدا آمده است كه برخى از آنها را مى آوريم:

پاورقي ---------------------------------------------------------------------------------
1- ر.ك .الـرد عـلـى الاخـنـانـى و كتاب فتاوى الكبرى لابن تيمية , و كتاب كشف الشبهات فى التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب , چاپ قاهره و تفسير فاتحة , چاپ رياض